Εισαγωγή

Το παρόν Τετραετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Συνθετική Ψυχοθεραπεία αρθρώνεται σε τέσσερεις αυτόνομους ετήσιους κύκλους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV). Η διάρκεια του κάθε κύκλου/έτους είναι  12 μήνες (ένα ακαδημαϊκό έτος). Οι εκπαιδευόμενοι, τελειώνοντας τον κάθε κύκλο, έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να  προχωρήσουν στον επόμενο κύκλο, με στόχο να ειδικευτούν στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, ολοκληρώνοντας και τους τέσσερεις κύκλους. Η επιτυχής ολοκλήρωση του κάθε κύκλου οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η εκπαίδευση εναρμονίζεται και υπερκαλύπτει τα κριτήρια/στάνταρντ των Ελληνικών και Διεθνών Εταιρειών Ψυχοθεραπείας και με την ολοκλήρωση των τριών πρώτων κύκλων (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), οι απόφοιτοι αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Συμβουλευτικής στο χώρο της ψυχικής υγείας, ενώ με την ολοκλήρωση και του ΙV κύκλου αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας. Με την ολοκλήρωση της τετραετούς ή της τριετούς εκπαίδευσής τους οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν σε Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Εταιρείες Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής και ειδικότερα Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής.

 

Αντικείμενο

Η εκπαίδευση στις διάφορες προσεγγίσεις της Ψυχοθεραπείας και ειδικότερα στην Συνθετική Προσέγγιση προσελκύει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας, αποφοίτων Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η εκπαίδευση αυτή είναι απολύτως ουσιαστική και απαραίτητη για κάθε επαγγελματία που εργάζεται ψυχοθεραπευτικά με άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «’Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» είναι η εκπαίδευση και εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στη «Συνθετική Ψυχοθεραπεία». Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών Επιστημών (εκπαιδευτικοί, κοινωνιολόγοι κ.λπ.). Πρόκειται για τετραετές πρόγραμμα τεσσάρων αυτόνομων ετήσιων (12 μήνες) κύκλων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV), που στοχεύει στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία (θεωρητικά, εργαστηριακά, βιωματικά και πρακτικά).

Η Συνθετική Προσέγγιση είναι η τελευταία εξέλιξη, αυτή τη στιγμή, στο χώρο της ψυχοθεραπείας, συνδυάζει περισσότερες της μίας προσεγγίσεις και αναδύθηκε από ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν το συγκριτικό της πλεονέκτημα σε σχέση με τις μεμονωμένες προσεγγίσεις, όπως ψυχαναλυτική, γνωστική, συμπεριφορική, ανθρωπιστική, οικογενειακή, μορφολογική κ.λπ. Προκειμένου να επιτευχθούν ο σκοπός και οι μαθησιακοί στόχοι του Προγράμματος η εκπαίδευση γίνεται σε πέντε επίπεδα:

  • Θεωρητικό επίπεδο: Θεωρητικά μαθήματα «Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων»,
  • Εργαστηριακό επίπεδο: Εργαστηριακά μαθήματα «Ψυχοθεραπευτικών Τεχνικών» και σεμινάρια "Ψυχολογίας - Ψυχοθεραπείας",
  • Βιωματικό επίπεδο: Προσωπική ανάπτυξη μέσω «Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας»,
  • Πρακτικό επίπεδο: Εξάσκηση στην εφαρμογή των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών μέσω «Πρακτικής Άσκησης» με «Ατομική και Ομαδική Εποπτεία»,
  • Ερευνητικό επίπεδο: Τελική Εργασία Ολοκλήρωσης Σπουδών

Στο παρόν Πρόγραμμα, παράλληλα με την ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, δίνεται έμφαση στη σε βάθος κατανόηση τριών σημαντικών Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων:

α) της Συστημικής, β) της Υπαρξιακής και γ) της Πολιτισμικής-Πολυπολιτισμικής,

καθώς και στη σύνθεσή τους στην κλινική πράξη. Δευτερευόντως δίνεται έμφαση στις Ψυχοδυναμικές και Γνωστικο-συμπεριφορικές Προσεγγίσεις με στόχο την καλλιέργεια της ψυχολογικής σκέψης και της όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και σφαιρικής κατανόησης του ανθρώπινου ψυχισμού, ώστε να οδηγηθεί σταδιακά ο εκπαιδευόμενος σε μια ουσιαστικά Συνθετική Προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, καθώς και των τριών βασικών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, της Συστημικής, της Υπαρξιακής και της Πολιτισμικής-Πολυπολιτισμικής, που αποτελούν σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης στο παρόν πρόγραμμα.

Συνθετική Ψυχοθεραπεία
Συστημική Προσέγγιση
Υπαρξιακή Προσέγγιση
Πολιτισμική - Πολυπολιτισμική Προσέγγιση