Οικονομικές Προϋποθέσεις

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος καλύπτεται αποκλειστικά από τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι, τα οποία ανέρχονται ως ακολούθως: α) 1ο Έτος: 2300 €, β) 2ο Έτος: 2350 €, γ) 3ο Έτος: 2400 €, δ) 4ο Έτος: 2500 €. Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται:

  • Μαθήματα,
  • Εργαστήρια,
  • Σεμινάρια,
  • Κλινική Άσκηση,
  • Ομαδική Εποπτεία Κλινικής Άσκησης (Προπαρασκευαστική και Πεδίου),
  • Ατομική Εποπτεία για την Προπαρασκευαστική Κλινική Άσκηση (συνεδρίες προσομοίωσης 1ου, 2ου και 3ου έτους),
  • Πρόσβαση στην έντυπη και ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (online),
  • Πρόσβαση στην ηλεκρονική βιβλιοθήκη του "Αλυπίας-Τέχνη" με εξειδικευμένα βιβλία, ψυχομετρικά εργαλεία, εκπαιδευτικά βίντεο και βιντεοσκοπημένες ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες,
  • Εκπαιδευτικό Υλικό που δίνουν οι καθηγητές, εφόσον αυτό μπορεί να αναπαραχθεί ηλεκτρονικά ή έντυπα,
  • Παροχή προσωπικού e-mail Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
  • Παροχή Microsoft Office 365,
  • Παροχή 1 Terabyte στο OneDrive του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
  • Πρόσβαση στο λογισμικό λογοκλοπής "Turnitin",
  • Πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα "Moodle".

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι επιβαρύνονται με το κόστος: α) της Προσωπικής τους Ψυχοθεραπείας (ατομικής και ομαδικής) και β) της Ατομικής τους Εποπτείας για την Πρακτική Άσκηση στο Πεδίο (3ο και 4ο έτος) που μπορεί να γίνουν:

  1. Eίτε με πιστοποιημένο ψυχοθεραπευτή της επιλογής τους, οπότε το Πρόγραμμα δεν εμπλέκεται στο ύψος της αμοιβής και στον τρόπο καταβολής της,
  2. Eίτε με πιστοποιημένο ψυχοθεραπευτή/συνεργάτη του Προγράμματος με χαμηλό ύψος αμοιβής, που καταβάλλεται απευθείας στον ίδιο και ανέρχεται στο ποσό των 25 € την ώρα για την ατομική ψυχοθεραπεία και εποπτεία και 4-10 € την ώρα για την ομαδική ψυχοθεραπεία.
   Σημείωση: Όσοι εκπαιδευόμενοι του πρώτου έτους συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στο δεύτερο έτος μπορούν τα κάνουν τις 20 ώρες ατομικής ψυχοθεραπείας στο πρώτο έτος και τις υπόλοιπες 20 ώρες στις αρχές του δεύτερου.

 Η καταβολή των διδάκτρων, για το κάθε ακαδημαϊκό έτος, γίνεται σε τρεις δόσεις, με τον ακόλουθο τρόπο:

  1. Εγγραφή: 1000 €.
  2. Ιανουάριος: 650 € (1ο Έτος), 700 (2ο Έτος), 700 (3ο Έτος), 750 (4ο Έτος).
  3. Μάιος: 650 € (1ο Έτος), 650 (2ο Έτος), 700 (3ο Έτος), 750 (4ο Έτος).

 Η καταβολή του ποσού της δόσης των διδάκτρων γίνεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα, στον τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

  • Τράπεζα: ALPHA BANK
  • Τραπεζικός Λογαριασμός: 310-00-2002-020935
  • IBAN: GR6401403100310002002020935
  • Δικαιούχος: Επιτροπή Ερευνών - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Κωδικός Τράπεζας: CRBAGRAA

Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά:

  • Το ονοματεπώνυμο του/της εκπαιδευόμενου/ης,
  • Ο κωδικός έργου του Προγράμματος: 4165.0117

Ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης, έπειτα από κάθε συναλλαγή του, στο: learning@uth.gr

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους από το Πρόγραμμα με επιστροφή του ποσού που κατέβαλαν, μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την έναρξη του Προγράμματος. Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος.

 

Υποτροφίες – Απαλλαγή διδάκτρων

Α. Το Πρόγραμμα χορηγεί υποτροφίες, με βάση οικονομικά κριτήρια, ως ακολούθως:

  • Πολύτεκνοι/ες: Μέχρι 4 υποτροφίες των 400 € (1 κατ' έτος),
  • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες/Αναπηρία και γονείς ατόμων με αναπηρία: Μέχρι 8 υποτροφίες των 300 € (2 κατ' έτος),
  • Άτομα σε ανεργία: Μέχρι 8 υποτροφίες των 250 € (2 κατ' έτος).

Β. Άτομα με πιστοποιημένες γνώσεις σε ορισμένες θεματικές ενότητες του προγράμματος, από προηγούμενες σπουδές/εκπαιδεύσεις, μπορούν να αιτηθούν την αναγνώρισή τους, με ανάλογη απαλλαγή διδάκτρων.