Οδηγός Σπουδών  

Οι Οδηγοί Σπουδών των τεσσάρων ετών/κύκλων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV) του Προγράμματος είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους παρόμοιοι μεταξύ τους, καθώς όλοι αναφέρονται και αποσκοπούν στην σταδιακή εκπαίδευση των επιμορφούμενων στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Εκτός από ορισμένες καινούργιες θεματικές ενότητες σε κάθε κύκλο, οι τίτλοι της πλειοψηφίας των μαθημάτων, αν και δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από κύκλο σε κύκλο, εντούτοις έχουν διαφορετικό περιεχόμενο, καθώς αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων μαθήματων του προηγούμενου κύκλου.

Οδηγός Σπουδών Τετραετίας

Οδηγός Σπουδών 1ου Έτους (Κύκλος Ι)

Οδηγός Σπουδών 2ου Έτους (Κύκλος ΙΙ)

Οδηγός Σπουδών 3ου Έτους (Κύκλος ΙΙΙ)

Οδηγός Σπουδών 4ου Έτους (Κύκλος ΙV)