Οδηγός Σπουδών  

Οι Οδηγοί Σπουδών των τεσσάρων κύκλων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV) του Προγράμματος είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους παρόμοιοι μεταξύ τους, καθώς όλοι αναφέρονται και αποσκοπούν στην σταδιακή εκπαίδευση των επιμορφούμενων στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Εκτός από ορισμένες καινούργιες θεματικές ενότητες σε κάθε κύκλο, οι τίτλοι της πλειοψηφίας των μαθημάτων, αν και δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από κύκλο σε κύκλο, εντούτοις έχουν διαφορετικό περιεχόμενο, καθώς αποτελούν συνέχεια των αντίστοιχων μαθήματων του προηγούμενου κύκλου.

Οδηγός Σπουδών Τετραετίας

Οδηγός Σπουδών Κύκλου Ι

Οδηγός Σπουδών Κύκλου ΙΙ

Οδηγός Σπουδών Κύκλου ΙΙΙ

Οδηγός Σπουδών Κύκλου ΙV