Περίοδος Υποβολής Υποψηφιοτήτων

  • Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 20η Σεπτεμβρίου 2022.
  • Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση και προσωπική δουλειά με κάθε άτομο ξεχωριστά, γεγονός που δεν επιτρέπει μεγάλο αριθμό εκπαιδευόμενων. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται βάσει των μορίων που παίρνουν από το βιογραφικό/φάκελό τους, καθώς και από την προφορική συνέντευξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας.
  • Στην περίπτωση που ο βέλτιστος αριθμός αιτήσεων συμπληρωθεί πριν τη λήξη της περιόδου υποβολής υποψηφιοτήτων, η διαχείριση του Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει νωρίτερα να δέχεται υποψηφιότητες.

 

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η αίτηση υποψηφιότητας βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Αίτηση Υποψηφιότητας