Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των επιμορφούμενων ως προς την κατάκτηση των μαθησιακών στόχων της κάθε θεματικής ενότητας του Προγράμματος γίνεται με συνδυασμό μεθόδων αξιολόγησης, σύμφωνα με το είδος της εκπαίδευσης και του γνωστικού αντικειμένου, καθώς και την εκτίμηση των διδασκόντων. Περιλαμβάνει κατά περίπτωση, θεωρητικές εργασίες, βιωματικές εργασίες, βιντεοσκοπημένες συνεδρίες των επιμορφούμενων στις ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, εξετάσεις, πρακτικές ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης ψυχοθεραπευτικού περιεχομένου.

 

Αξιολόγηση Προγράμματος από Εκπαιδευόμενους

Η αξιολόγηση του Προγράμματος από τους επιμορφούμενους γίνεται ανώνυμα με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που έχει κατασκευαστεί για τις ανάγκες του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πέρα από αυτή την τυπική αξιολόγηση, οι διδάσκοντες πραγματοποιούν αξιολογήσεις και άλλων τύπων, όπως ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τα θετικά και αρνητικά του περιεχομένου του μαθήματος και της διδασκαλίας, όπου αναπτύσσονται προτάσεις για βελτίωση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιμορφούμενοι ενθαρρύνονται να αναστοχαστούν και τη δική τους στάση κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης και να κάνουν την αυτοκριτική/ αυτοαξιολόγησή τους.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καθώς στη βάση αυτών γίνεται στη συνέχεια η όποια αναθεώρηση, αναμόρφωση και τροποποίηση του Προγράμματος, τόσο ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων όσο και ως προς την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας και μεταδοτικότητας των διδασκόντων.

 

Αξιολόγηση Προγράμματος από ΜΟ.ΔΙ.Π. & ΕΘ.Α.Α.Ε.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει και για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

ΚΕΔΙΒΙΜ 1 ΚΕΔΙΒΙΜ 2

 

Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ., όπως και για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα, πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4653/2020.

hahe logo 28de0