Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα που στοχεύει στην σταδιακή εκπαίδευση των επιμορφούμενων στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Ο κάθε κύκλος είναι διάρκειας 10 μηνών (ένα ακαδημαϊκό έτος) και σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει περί τις 10 διδακτικές ενότητες, συνολικού φόρτου εργασίας 1500 περίπου ωρών, που αντιστοιχούν σε 50-60 πιστωτικές μονάδες ECTS. Η εκπαίδευση είναι εντατική, γίνεται με τη μεικτή μέθοδο και περιλαμβάνει εξ αποστάσεως και δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια. Τα δια ζώσης μαθήματα γίνονται Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή. Με την ολοκλήρωση των τεσσάρων κύκλων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV) του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν περί τις 2000 ώρες εκπαίδευσης:

 

Θεωρητικά & Εργαστηριακά Μαθήματα

 Πρακτική Άσκηση

Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης

Προσωπική Ανάπτυξη

800-1000 ώρες

720 ώρες

180 ώρες

250 ώρες

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή εκπαίδευση των επιμορφούμενων στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, η εκπαίδευση γίνεται ταυτόχρονα σε πέντε επίπεδα:

 • Θεωρητικό επίπεδο: Θεωρητικά μαθήματα «Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων»,
 • Εργαστηριακό επίπεδο: Εργαστηριακά μαθήματα «Ψυχοθεραπευτικών Τεχνικών» και σεμινάρια στην «Ψυχοθεραπεία»,
 • Βιωματικό επίπεδο: Προσωπική ανάπτυξη μέσω «Ατομικής και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας»,
 • Πρακτικό επίπεδο: Εξάσκηση στην εφαρμογή των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών μέσω «Πρακτικής Άσκησης» με «Ατομική και Ομαδική Εποπτεία»,
 • Ερευνητικό επίπεδο: Τελική Εργασία Ολοκλήρωσης Σπουδών.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών και η κατανομή των διδακτικών ενοτήτων[1] στους τέσσερεις ετήσιους κύκλους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV) έχει ως εξής:

Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ Ι

 1. Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις
 2. Στάση & Φιλοσοφία Ζωής του Ψυχοθεραπευτή Συνθετικής Προσέγγισης Ι
 3. Βασικές Αρχές Συνθετικής Ψυχοθεραπείας Ι
 4. Βασικές Αρχές Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας Ι
 5. Βασικές Αρχές Συστημικής Ψυχοθεραπείας Ι
 6. Βασικές Αρχές Πολιτισμικής/ Πολυπολιτισμικής Ψυχοθεραπείας Ι
 7. Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Συνθετικής Προσέγγισης Ι
 8. Προπαρασκευαστική Πρακτική Άσκηση Ι
 9. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης – Ατομική Ι
 10. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης – Ομαδική Ι
 11. Προσωπική Ανάπτυξη – Ατομική Ι
 12. Σεμινάρια Ι

Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΙΙ

 1. Ψυχοδυναμικές Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις
 2. Στάση & Φιλοσοφία Ζωής του Ψυχοθεραπευτή Συνθετικής Προσέγγισης ΙΙ
 3. Συνθετική Ψυχοθεραπεία ΙΙ
 4. Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙ
 5. Συστημικής Ψυχοθεραπεία ΙΙ
 6. Πολιτισμική/ Πολυπολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ
 7. Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Συνθετικής Προσέγγισης ΙΙ
 8. Προπαρασκευαστική Πρακτική Άσκηση ΙΙ
 9. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης – Ατομική ΙΙ
 10. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης – Ομαδική ΙΙ
 11. Προσωπική Ανάπτυξη – Ατομική/Ομαδική ΙΙ
 12. Σεμινάρια ΙΙ

Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΙΙΙ

 1. Γνωστικο-Συμπεριφορικές Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις
 2. Συνθετική Ψυχοθεραπεία ΙΙΙ
 3. Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙΙ
 4. Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙΙ
 5. Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Συνθετικής Προσέγγισης ΙΙΙ
 6. Ψυχοπαθολογία – Ψυχοθεραπεία
 7. Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικό Περιβάλλον Ι
 8. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης – Ατομική ΙΙΙ
 9. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης – Ομαδική ΙΙΙ
 10. Προσωπική Ανάπτυξη – Ομαδική ΙΙΙ
 11. Σεμινάρια ΙΙΙ

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΙV

 1. Τελική Εργασία Ολοκλήρωσης Σπουδών
 2. Πρακτική Άσκηση σε Πραγματικό Περιβάλλον ΙΙ
 3. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης – Ατομική ΙV
 4. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης – Ομαδική ΙV
 5. Προσωπική Ανάπτυξη – Ομαδική ΙV
 6. Σεμινάρια ΙV

Στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να διοργανώνονται εντατικά εξειδικευμένα «Σεμινάρια Ψυχοθεραπείας». Τα σεμινάρια αυτά έχουν κυρίως εφαρμοσμένο - εργαστηριακό χαρακτήρα και οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται. Η παρακολούθηση των μαθημάτων καθώς και των σεμιναρίων, όταν πραγματοποιούνται, είναι υποχρεωτική.

Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών ορίζεται στο 15% των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος/σεμιναρίου. Υπέρβαση του ορίου αυτού γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις μετά από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση (ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά...). Ο τρόπος αξιολόγησης και η βαθμολόγηση των μαθημάτων-σεμιναρίων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των υπευθύνων εκπαιδευτών. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός είναι το 5 σε 10-βάθμια κλίμακα.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν γίνεται αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του κάθε Κύκλου (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV).

Περιεχόμενο Κύκλου Ι
Περιεχόμενο Κύκλου ΙΙ
Περιεχόμενο Κύκλου ΙΙΙ
Περιεχόμενο Κύκλου ΙV

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκπαιδευόμενοι/ες, με προηγούμενη σχετική εκπαίδευση/σπουδές στο χώρο της Ψυχοθεραπείας ή της Συμβουλευτικής, μπορούν να αιτηθούν την αναγνώριση των διδακτικών ενοτήτων (μαθήματα, πρακτική άσκηση, προσωπική ανάπτυξη), που έχουν ήδη ολοκληρώσει, σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους.

 [1] Οι διδακτικές ενότητες, αν και σταθερές, μπορεί να υποστούν μικρές τροποποιήσεις.