Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «’Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα που στοχεύει στην σταδιακή εκπαίδευση των επιμορφούμενων στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία. Ο κάθε κύκλος/έτος είναι διάρκειας 12 μηνών (ένα ακαδημαϊκό έτος) και σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει περί τις 10 διδακτικές ενότητες, συνολικού φόρτου εργασίας 1500 περίπου ωρών, που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες ECTS. Η εκπαίδευση είναι εντατική, γίνεται με τη μεικτή μέθοδο και περιλαμβάνει εξ αποστάσεως και δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια. Τα δια ζώσης μαθήματα γίνονται Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή. Με την ολοκλήρωση των τεσσάρων ετών/κύκλων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV) του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν περί τις 2000 ώρες εκπαίδευσης:

 

Θεωρητικά & Εργαστηριακά Μαθήματα

 Πρακτική Άσκηση

Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης

Προσωπική Ανάπτυξη

800-1000 ώρες

720 ώρες

180 ώρες

250 ώρες

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή εκπαίδευση των επιμορφούμενων στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, η εκπαίδευση γίνεται ταυτόχρονα σε πέντε επίπεδα:

 • Θεωρητικό επίπεδο: Θεωρητικά μαθήματα «Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων»,
 • Εργαστηριακό επίπεδο: Εργαστηριακά μαθήματα «Ψυχοθεραπευτικών Τεχνικών» και σεμινάρια «Ψυχολογίας & Ψυχοθεραπείας»,
 • Βιωματικό επίπεδο: Προσωπική ανάπτυξη μέσω «Ατομικής & Ομαδικής Ψυχοθεραπείας»,
 • Πρακτικό επίπεδο: Εξάσκηση στην εφαρμογή των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών μέσω «Πρακτικής Άσκησης» με «Ατομική και Ομαδική Εποπτεία»,
 • Ερευνητικό επίπεδο: Τελική Εργασία Ολοκλήρωσης Σπουδών.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών και η κατανομή των διδακτικών ενοτήτων[1] στους τέσσερεις ετήσιους κύκλους/έτη (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV) έχει ως εξής:

Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ Ι (1ο Έτος)

 1. Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις & Θεωρίες Προσωπικότητας
 2. Εργαστήριο Ι: Στάση & Φιλοσοφία Ζωής του Ψυχοθεραπευτή Συνθετικής Προσέγγισης
 3. Βασικές Αρχές Συνθετικής Ψυχοθεραπείας Ι
 4. Βασικές Αρχές Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας Ι
 5. Βασικές Αρχές Συστημικής Ψυχοθεραπείας Ι
 6. Βασικές Αρχές Πολιτισμικής/ Πολυπολιτισμικής Ψυχοθεραπείας Ι
 7. Εργαστήριο ΙΙ: Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Συνθετικής Προσέγγισης
 8. Πρακτική Άσκηση Ι: Προπαρασκευαστική
 9. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Ι
 10. Σεμινάρια Ι
 11. Προσωπική Ανάπτυξη Ι – Ατομική Ψυχοθεραπεία

Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΙΙ (2ο Έτος)

 1. Εργαστήριο ΙΙΙ: Στάση & Φιλοσοφία Ζωής του Ψυχοθεραπευτή Συνθετικής Προσέγγισης
 2. Συνθετική Ψυχοθεραπεία ΙΙ
 3. Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙ
 4. Συστημικής Ψυχοθεραπεία ΙΙ
 5. Πολιτισμική/ Πολυπολιτισμική Ψυχοθεραπεία ΙΙ
 6. Εργαστήριο ΙV: Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Συνθετικής Προσέγγισης
 7. Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Προπαρασκευαστική
 8. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης ΙΙ
 9. Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ – Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 10. Σεμινάρια ΙΙ

Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΙΙΙ (3ο Έτος)

 1. Ψυχοθεραπεία Ομάδων
 2. Συνθετική Ψυχοθεραπεία ΙΙΙ
 3. Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία ΙΙΙ
 4. Συστημική Ψυχοθεραπεία ΙΙΙ
 5. Πολιτισμική -Πολυπολιτισμική ψυχοθεραπεία ΙΙΙ
 6. Εργαστήριο V: Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Συνθετικής Προσέγγισης
 7. Εργαστήριο VI: Ψυχοπαθολογία & Συνθετική Ψυχοθεραπεία
 8. Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ: Σε Πραγματικό Περιβάλλον
 9. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης ΙΙΙ
 10. Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙΙ – Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 11. Σεμινάρια ΙΙΙ

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ ΙV (4ο Έτος)

 1. Τελική Εργασία Ολοκλήρωσης Σπουδών
 2. Σύνθεση Συστημικής, Υπαρξιακής & Πολιτισμικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία
 3. Εργαστήριο VΙΙ: Ψυχοπαθολογία & Συνθετική Ψυχοθεραπεία
 4. Πρακτική Άσκηση IV: Σε Πραγματικό Περιβάλλον
 5. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης ΙV
 6. Προσωπική Ανάπτυξη ΙV – Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 7. Σεμινάρια ΙV

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων «Σεμινάρια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV» διοργανώνονται εντατικά εξειδικευμένα σεμινάρια στο χώρο της Ψυχολογίας και της Ψυχοθεραπείας. Τα σεμινάρια αυτά έχουν κυρίως εφαρμοσμένο – εργαστηριακό χαρακτήρα και οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται. Σε αυτή τη διδακτική ενότητα εντάσσονται και τα σεμινάρια που μπορεί να προσφερθούν ειδικά και μόνο σε όσους εκπαιδευόμενους δεν έχουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις ψυχολογίας από τις βασικές τους σπουδές (Αναπτυξιακή & Κοινωνική Ψυχολογία, Θεωρίες Προσωπικότητας, Ψυχοπαθολογία), και επιθυμούν να τις αποκτήσουν μέσω του προγράμματος. Εναλλακτικά μπορούν να τις αποκτήσουν από άλλο αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της προτίμησής τους.

Σε κάθε περίπτωση, ειδικά για τα σεμινάρια που αφορούν προαπαιτούμενες γνώσεις, το κόστος βαρύνει αποκλειστικά εκείνους τους εκπαιδευόμενους, που δεν έχουν ήδη αυτές τις γνώσεις από τις βασικές τους σπουδές και είναι επιπρόσθετο του κόστους των διδάκτρων του προγράμματος. Εφόσον υλοποιούνται εντός του προγράμματος, γίνονται από διδάσκοντες/συνεργάτες του προγράμματος με χαμηλό ύψος αμοιβής και καταβάλλεται απευθείας στους ίδιους. Όταν γίνονται σε άλλο φορέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επιλογής του εκπαιδευόμενου, το Πρόγραμμα δεν εμπλέκεται στο ύψος της αμοιβής και στον τρόπο καταβολής της.

Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών ορίζεται στο 15% των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος/σεμιναρίου. Υπέρβαση του ορίου αυτού γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις μετά από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση (ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά...). Ο τρόπος αξιολόγησης και η βαθμολόγηση των μαθημάτων-σεμιναρίων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των υπευθύνων εκπαιδευτών. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός είναι το 5 σε 10-βάθμια κλίμακα.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν γίνεται αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του κάθε Κύκλου/έτους (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV).

Περιεχόμενο Κύκλου Ι
Περιεχόμενο Κύκλου ΙΙ
Περιεχόμενο Κύκλου ΙΙΙ
Περιεχόμενο Κύκλου ΙV

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκπαιδευόμενοι/ες, με προηγούμενη σχετική εκπαίδευση/σπουδές στο χώρο της Ψυχοθεραπείας ή της Συμβουλευτικής, μπορούν να αιτηθούν την αναγνώριση των διδακτικών ενοτήτων (μαθήματα, πρακτική άσκηση, προσωπική ανάπτυξη), που έχουν ήδη ολοκληρώσει, σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους.

 [1] Οι διδακτικές ενότητες, αν και σταθερές, μπορεί να υποστούν μικρές τροποποιήσεις.