Κατηγορίες Εισακτέων

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ψυχολόγους, ψυχίατρους, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και ειδικότερα της ψυχικής υγείας και υπό προϋποθέσεις και σε αποφοίτους άλλων Ανθρωπιστικών Επιστημών (π.χ. εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους) που εργάζονται με άτομα ή ομάδες και ο επαγγελματικός τους ρόλος ενέχει μια συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπευτική διάσταση.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Ηλικία εισαγωγής το 23 έτος κατ’ ελάχιστο,
 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (AEI, TEI, ΚΟΛΛΕΓΙΑ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον.

Προαπαιτούμενα

 • Γνώσεις ψυχολογίας στις βασικές σπουδές,
 • Βασικές γνώσεις Η/Υ και χρήσης του διαδικτύου,
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο,
 • Κατοχή προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
 • Υποψήφιοι για το 2ο, 3ο και 4ο έτος (Κύκλοι ΙΙ, ΙΙΙ, IV), που δεν έχουν παρακολουθήσει τα προηγούμενα έτη, πρέπει να έχουν καλές γνώσεις Συνθετικής, Συστημικής, Υπαρξιακής και Πολιτισμικής – Πολυπολιτισμικής Προσέγγισης, από προηγούμενες σπουδές και εκπαιδεύσεις, αντίστοιχου τουλάχιστον επιπέδου με αυτές των ετών που δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρόν πρόγραμμα.

 

Διαδικασία Εισαγωγής

Ι. Οι τελειόφοιτοι του εκάστοτε κύκλου, που επιθυμούν να συνεχίσουν στον επόμενο, δηλώνουν με ηλεκτρονικό μήνυμα, στην γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ότι επιθυμούν να εγγραφούν στο επόμενο έτος (κύκλο).

ΙΙ. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα έτος του προγράμματος και επιθυμούν να εγγραφούν σε κάποιο κύκλο:

Α. Καταθέτουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους, που βρίσκεται στην ειδικά διαμορφωμένη φόρμα στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:

Αίτηση Συμμετοχής

και αναρτούν όλα τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή «pdf» στα σχετικά πεδία της αίτησης:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
 • Φωτογραφία μικρού μεγέθους σε ηλεκτρονική μορφή,
 • Αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΟΛΛΕΓΙΑ). Για τελειόφοιτους, υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4, Ν. 1599/1986) προσκόμισης του πτυχίου πριν την ολοκλήρωση του Προγράμματος,
 • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών από προηγούμενες σπουδές και εκπαιδεύσεις, όπου, μεταξύ άλλων, αποδεικνύονται οι γνώσεις των υποψηφίων στη Συνθετική, Συστημική, Υπαρξιακή και Πολιτισμική – Πολυπολιτισμική Προσέγγιση, αντίστοιχου τουλάχιστον επιπέδου, με αυτές των κύκλων Ι, ΙΙ & ΙΙΙ του προγράμματος,
 • Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία, αν είναι εφικτό, από καθηγητή του υποψηφίου/ας στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών σπουδών του/της,
 • Σύντομη δακτυλογραφημένη επιστολή (ως μία σελίδα), με τους λόγους/κίνητρα που δικαιολογούν την επιθυμία εκπαίδευσης στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία,
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων).

    Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 • Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΚΟΛΛΕΓΙΑ,
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι,
 • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης σε μια Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση,
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια σχετικά με την Ψυχοθεραπεία[1],
 • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας1,
 • Βεβαιώσεις εμπειρίας στην Ψυχοθεραπεία ή τη Συμβουλευτική, που μπορεί να πιστοποιείται και με εργασία σε εθελοντική βάση1,
 • Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2 τουλάχιστον) ή πτυχίο ΑΕΙ στα αγγλικά. Αν δεν υπάρχουν, οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε εξέταση κατανόησης επιστημονικού κειμένου ψυχολογίας στα αγγλικά.

  Β. Συμμετέχουν σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής με στόχο τη διερεύνηση:

 • Της συγκρότησης της προσωπικότητάς τους,
 • Της ύπαρξης χαρακτηριστικών επιθυμητών στην ψυχοθεραπεία,
 • Των κινήτρων που τους ωθούν στη συγκεκριμένη ειδίκευση,
 • Των ειδικών προσόντων/χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων τους,
 • Άλλων στοιχείων που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή ένταξή τους στο Πρόγραμμα.

 

[1] Aναγράφονται ο ακριβής χρόνος, η διάρκεια και το είδος του σεμιναρίου ή της σχέσης εργασίας.

 

Επιλογή Εισακτέων

Ι. Οι τελειόφοιτοι ενός κύκλου (έτους), που επιθυμούν να συνεχίσουν στον επόμενο, γίνονται κατά προτεραιότητα δεκτοί, μετά τη θετική πρόταση του επιστημονικού υπευθύνου και των διδασκόντων/εκπαιδευτών του προγράμματος, με βάση την επίδοση, το ενδιαφέρον, το κίνητρο, τη συνέπεια και τη συνολική τους επάρκεια για την άσκηση της Ψυχοθεραπείας.

ΙΙ. Για τους υποψήφιους που δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα κύκλο του προγράμματος, η επιλογή γίνεται με σύστημα μοριοδότησης σε συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν: α) τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων και β) την απόδοσή τους στην προφορική συνέντευξη. Με την ανακοίνωση των επιτυχόντων, ορίζονται προθεσμίες προεγγραφής και εγγραφής. Αν ορισμένοι υποψήφιοι δεν προσέλθουν για προεγγραφή ή εγγραφή, η γραμματεία του Προγράμματος καλεί τους επιλαχόντες με τη σειρά επιτυχίας τους.

Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση και προσωπική δουλειά με κάθε άτομο ξεχωριστά, γεγονός που δεν επιτρέπει μεγάλο αριθμό εκπαιδευόμενων. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με τη μελέτη του βιογραφικού/φακέλου τους, καθώς και με προφορική συνέντευξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υποψηφιότητας.

Το μέγιστο των μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας/μία υποψήφιος/α είναι εκατό (100) και υπολογίζονται ως ακολούθως:

Α. Ειδικά Προσόντα με μέγιστο αριθμό μορίων εξήντα (60):

 1. Βαθμός πτυχίου, με μέγιστο αριθμό μορίων πέντε (5) (βαθμός πτυχίου Χ ½). Για τελειόφοιτους, ως βαθμός πτυχίου θεωρείται ο μέσος όρος βαθμολογίας των ολοκληρωμένων μαθημάτων.
 2. Μαθήματα σχετικά με την ψυχολογία στις προηγούμενες σπουδές, με μέγιστο αριθμό μορίων δέκα (10). Αξιολογούνται μέχρι 10 μαθήματα[2] και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον τύπο: (αριθμός μαθημάτων x μέσος όρος βαθμολογίας) : 10.
 3. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών από ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Κολλέγιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με αριθμό μορίων πέντε (5).
 4. Δεύτερο πτυχίο βασικών σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Κολλέγιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με αριθμό μορίων τρία (3).
 5. Δίπλωμα δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου Β2 τουλάχιστον), με αριθμό μορίων δύο (2).
 6. Εκπαίδευση σε μια Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση με μέγιστο αριθμό μορίων οκτώ (8) (2 μόρια για κάθε έτος εκπαίδευσης).
 7. Παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με την ψυχοθεραπεία, με μέγιστο αριθμό μορίων οκτώ (8), σύμφωνα με τη διάρκειά τους.
 8. Αποδεδειγμένη εμπειρία σχετικά με την ψυχοθεραπεία, που μπορεί να πιστοποιείται και με εργασία σε εθελοντική βάση, με μέγιστο αριθμό μορίων δεκατέσσερα (14) (14 μόρια για 4 και άνω έτη, 11 μόρια για 3 έτη, 9 μόρια για 2 έτη, 6 μόρια για 1 έτος και 3 μόρια για ½ έτος).
 9. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία που εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή των σπουδών του/της υποψηφίου/ας, με μέγιστο αριθμό μορίων πέντε (5) (5 μόρια για 4 και άνω έτη, 3 μόρια για 3 έτη, 2 μόρια για 2 έτη, 1 μόριο για 1 έτος).

Β. Προφορική Συνέντευξη με μέγιστο αριθμό μορίων σαράντα (40) (μέσος όρος μορίων των μελών της επιτροπής συνεντεύξεων). Υποψήφιος/α με 12 ή λιγότερα μόρια στη συνέντευξη αποκλείεται από τη διαδικασία εισαγωγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι επιτυχόντες/ούσες με προηγούμενη σχετική εκπαίδευση/σπουδές στο χώρο της Ψυχοθεραπείας ή της Συμβουλευτικής, μπορούν να αιτηθούν την αναγνώριση των διδακτικών ενοτήτων (μαθήματα, πρακτική άσκηση, προσωπική ανάπτυξη), που έχουν ήδη ολοκληρώσει σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους.

 [1] Aναγράφονται ο ακριβής χρόνος, η διάρκεια και το είδος του σεμιναρίου ή της σχέσης εργασίας.

[2] Επισημαίνονται τα μαθήματα αυτά πάνω στην αναλυτική βαθμολογία, που αναρτάται στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης υποψηφιότητας.