Μοριοδότηση Προγράμματος

Κάθε αυτόνομος ετήσιος κύκλος (έτος) του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται σύμφωνα με σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα, παρέχει στους συμμετέχοντες, εφόσον ενδιαφέρονται για το χώρο της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ειδικότητά τους, τη δυνατότητα: 

Α. Διορισμού ως μόνιμοι ή πρόσληψης ως αναπληρωτές/ωρομίσθιοι με το σύστημα του ΑΣΕΠ (νόμος 4589/2019) (2 μονάδες):

    • Εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης (άρθρο 57),
    • Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Ε.Α.Ε. (άρθρο 58),
    • Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. (άρθρο 59),
    • Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό - Ε.Β.Π. (άρθρο 60).

Β. Μοριοδότησης για την επιλογή των εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (νόμος 4589/2019) (10 μονάδες).

Γ. Κατάταξης στους πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νόμος 4823/2021) (1 μονάδα).

Συγκεκριμένα για την αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον νόμο 4823/2021 "Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις", οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, που κατέχουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: μοριοδοτούνται με μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο).

Δ. Μοριοδότησης σε εκπαιδευτές ενηλίκων σε προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (π.χ. ΦΕΚ 3393/τ. Β/13-08-2020).

Ε. Μοριοδότησης για την επιλογή "Συμβούλων Σχολικής Ζωής", σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4183/28-09-2020, Τεύχος Β', Άρθρο 4).

Στ. Μοριοδότηση για την επιλογή "Συμβούλων Ψυχολόγων" σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΦΕΚ 2491/2020) (2 μονάδες).