Μοριοδότηση Προγράμματος

Το παρόν επιμορφωτικό Πρόγραμμα αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται σύμφωνα με σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα, παρέχει στους συμμετέχοντες, εφόσον ενδιαφέρονται για το χώρο της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ειδικότητά τους, τη δυνατότητα: 

Α. Διορισμού ως μόνιμοι ή πρόσληψης ως αναπληρωτές/ωρομίσθιοι με το σύστημα του ΑΣΕΠ (νόμος 4589/2019) (2 μονάδες):

  • Εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης (άρθρο 57),
  • Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Ε.Α.Ε. (άρθρο 58),
  • Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π. (άρθρο 59),
  • Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό - Ε.Β.Π. (άρθρο 60).

Β. Μοριοδότησης για την επιλογή των εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (νόμος 4589/2019) (10 μονάδες).

Γ. Κατάταξης στους πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νόμος 4547/2018, άρθρο 21 & 24) (0,5 μονάδες).