Επαγγελματικές Προοπτικές

Η εκπαίδευση που προσφέρει το Πρόγραμμα εναρμονίζεται και υπερκαλύπτει τα κριτήρια/στάνταρντ των Ελληνικών και Διεθνών Εταιρειών Ψυχοθεραπείας και με την ολοκλήρωση των τριών πρώτων ετών/κύκλων (Ι, ΙΙ και ΙΙΙ), οι απόφοιτοι αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Συμβουλευτικής στο χώρο της ψυχικής υγείας, ενώ με την ολοκλήρωση και του ΙV έτους/κύκλου αποκτούν επάρκεια για άσκηση Συνθετικής Ψυχοθεραπείας. Με την ολοκλήρωση της τετραετούς ή της τριετούς εκπαίδευσής τους οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν σε Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Εταιρείες Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής και ειδικότερα Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, μετά από εξέταση του προγράμματος σπουδών του, έχει αναγνωρισθεί/πιστοποιηθεί από την "Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής" (έγγραφο 1) και έχει συμπεριληφθεί μεταξύ των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία της "Society for the Exploration of Psychotherapy Intergration" (SEPI) και πρόκειται να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της συγκεκριμένης επιστημονικής εταιρείας (έγγραφο 2).

Οι απόφοιτοι/ες του Προγράμματος Συνθετικής Ψυχοθεραπείας μπορούν να εργαστούν ως Ψυχοθεραπευτές και Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας Συνθετικής Προσέγγισης. Συγκεκριμένα, πέρα από τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν από το βασικό τους πτυχίο, οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν στις αντίστοιχες ελληνικές Εταιρείες και μέσω του Εμπορικού Επιμελητηρίου, να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία.

Ενδεικτικά, με ενέργειές της, η «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής» έχει ουσιαστικά συμβάλλει στη δημιουργία –για πρώτη φορά– κωδικού «Συμβούλου Ψυχικής Υγείας» στο Εμπορικό Επιμελητήριο με την εγγραφή της σε αυτό, με αριθμό μητρώου 85141802.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο του Συνθετικού Ψυχοθεραπευτή ή του Συνθετικού Συμβούλου Ψυχικής Υγείας μόνο με την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) ή των τριών ετών/κύκλων αντίστοιχα του Προγράμματος και την απόκτηση του σχετικού Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Η εγγραφή τους σε Επιστημονική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας ή Συμβουλευτικής, τους καλύπτει επιστημονικά και επαγγελματικά, μέχρι τον καθορισμό των ελληνικών κρατικών ή ευρωπαϊκων κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος ψυχοθεραπευτή και συμβούλου ψυχικής υγείας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα όποια τυχόν επιπρόσθετα κριτήρια θεσμοθετηθούν θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος, ενώ ειδική μέριμνα θα ληφθεί για τους αποφοιτήσαντες.

 

Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δία Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ.).

png kjd2lnaabk5cam4bpf2l 2256e

 

Πιστοποιήσεις

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ. διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 48 του ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει και για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

ΚΕΔΙΒΙΜ 1 ΚΕΔΙΒΙΜ 2

 

Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Π.Θ., όπως και για τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα, πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4653/2020.

hahe logo 28de0