Σκοπός

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «’Αλυπίας Τέχνη - Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία» στοχεύει μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης και εκπαίδευσης να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στην βαθμιαία απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, ώστε να αναπτύξουν σταδιακά τη ψυχολογική τους σκέψη και την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται ολοκληρωμένα τον ανθρώπινο ψυχισμό και να κατανοούν τη φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπευτικής Προσέγγισης στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών δυσκολιών και προβλημάτων. Συγκεκριμένα αποσκοπεί:

 • Στην κατανόηση της σημασίας της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και στην εμβάθυνση και εξοικείωση με τη φιλοσοφία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας,
 • Πρωτίστως, στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη θεωρία και τις τεχνικές της Συνθετικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία, δίνοντας έμφαση σε τρεις σημαντικές Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις, την Υπαρξιακή, τη Συστημική και την Πολιτισμική/Πολυπολιτισμική, καθώς και στη σύνθεσή τους στην κλινική πράξη,
 • Δευτερευόντως, στην κατανόηση της θεωρίας και του τρόπου σκέψης των Ψυχοδυναμικών και Γνωστικο-συμπεριφορικών Προσεγγίσεων με στόχο την καλλιέργεια της ψυχολογικής σκέψης και της όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και σφαιρικής κατανόησης του ανθρώπινου ψυχισμού,
 • Στην κατανόηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την εφαρμογή των ψυχοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών της Συνθετικής Προσέγγισης,
 • Στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων,
 • Στην ευαισθητοποίηση σε θέματα δεοντολογίας σε σχέση με την ψυχοθεραπευτική πράξη,
 • Στην ανάπτυξη της ικανότητας, των δεξιοτήτων και των τεχνικών που απαιτούνται για παροχή ψυχοθεραπευτικής βοήθειας σε άτομα που παρουσιάζουν ψυχολογικές δυσκολίες και προβλήματα.

Οι παραπάνω επιμέρους σκοποί προσεγγίζονται σε ένα αρχικό επίπεδο στο πρώτο έτος (κύκλος Ι). Σταδιακά επιτυγχάνονται πλήρως με την ολοκλήρωση και των τριών επόμενων ετών (κύκλοι ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV).

 

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι μαθησιακοί στόχοι του εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι, με την ολοκλήρωσή του, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Να αναπτύξουν τη ψυχολογική τους σκέψη,
 • Να αναπτύξουν τη στάση και τη φιλοσοφία ζωής που θα πρέπει να διέπει τον επαγγελματία που ασκεί τη Συνθετική Προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία,
 • Να γνωρίζουν τη σημαντικότητα και τα χαρακτηριστικά της θεραπευτικής σχέσης, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή μέσα από την Συνθετική Προσέγγιση και να αναπτύξουν την ικανότητα για δημιουργία αποτελεσματικής θεραπευτικής σχέσης,
 • Να καλλιεργήσουν ένα συνθετικό τρόπο σκέψης και προσέγγισης πολύπλοκων φαινομένων και διατύπωσης θεραπευτικών υποθέσεων,
 • Να αναπτύξουν σταδιακά μια σταθερή βάση στη θεωρία και την πράξη της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας με ειδική αναφορά στην Υπαρξιακή, τη Συστημική και την Πολιτισμική/Πολυπολιτισμική Προσέγγιση,
 • Να κατακτήσουν τη θεωρία και τις έννοιες τη Συστημικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία,
 • Να γνωρίζουν επαρκώς τη θεωρία και τη φιλοσοφία της Υπαρξιακής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία,
 • Να κατανοούν πλήρως τη θεωρία και τις έννοιες της Πολιτισμικής-Πολυπολιτισμικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία,
 • Να μπορούν να κάνουν τη σύνθεση των τριών παραπάνω Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων (Υπαρξιακής, Συστημικής, Πολιτισμικής),
 • Να εξοικειωθούν με τη θεωρία και τον τρόπο σκέψης των Ψυχοδυναμικών και Γνωστικο-συμπεριφορικών Προσεγγίσεων, ώστε να οδηγηθούν σταδιακά σε μια ουσιαστικά συνθετική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων,
 • Να επιδεικνύουν σεβασμό και έμπρακτη αποδοχή στην κλινική πράξη της διαφορετικότητας των ατόμων, όπως για παράδειγμα φυλή, ηλικία, σεξουαλικός προσανατολισμός, φύλο, αναπηρία κ.λπ.,
 • Να αναπτύξουν κατανόηση και κριτική σκέψη για σύγκριση διαφορετικών Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων,
 • Να προχωρήσουν την προσωπική τους ανάπτυξη, βελτιώνοντας την αυτογνωσία τους, διαχειριζόμενοι ψυχοθεραπευτικά δικά τους προσωπικά θέματα και δυσκολίες,
 • Να κατακτήσουν θεωρητικά και πρακτικά το πλήρες φάσμα των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών,
 • Να μπορούν να παρακολουθήσουν ψυχοθεραπευτικά με επάρκεια, γνώση και εμπειρία ένα άτομο,
 • Να έχουν τις ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού/ανισότητας, καθώς και για την ένταξη των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς και/ή πολιτισμικά μειονοτικές ομάδες στην Ελληνική κοινωνία,
 • Να είναι σε θέση να προωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην Ψυχοθεραπεία, με έμφαση στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κατάλληλων ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων σε διάφορα πλαίσια και πληθυσμούς,
 • Να αναπτύξουν μια σε βάθος κατανόηση και σεβασμό για τις αρχές δεοντολογίας που διέπουν το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή.

Οι παραπάνω μαθησιακοί στόχοι προσεγγίζονται σε ένα πρώτο επίπεδο στον κύκλο Ι. Σταδιακά επιτυγχάνονται πλήρως με την ολοκλήρωση και των τριών επόμενων ετών (κύκλοι ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV).