Διδακτικές Ενότητες Κύκλου Ι

Ο πρώτος «Κύκλος Ι» περιλαμβάνει 11 διδακτικές ενότητες με εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευση (610 ώρες), συνολικού φόρτου εργασίας 1500 περίπου ωρών και 50 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η εκπαίδευση γίνεται ταυτόχρονα σε θεωρητικό, εργαστηριακό, πρακτικό και βιωματικό επίπεδο, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΟΥ Ι

ECTS

1.      Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις

3

2.      Στάση & Φιλοσοφία Ζωής του Ψυχοθεραπευτή Συνθετικής Προσέγγισης Ι

2

3.      Βασικές Αρχές Συνθετικής Ψυχοθεραπείας Ι

1

4.      Βασικές Αρχές Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας Ι

3

5.      Βασικές Αρχές Συστημικής Ψυχοθεραπείας Ι

2

6.      Βασικές Αρχές Πολιτισμικής/ Πολυπολιτισμικής Ψυχοθεραπείας Ι

2

7.      Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Συνθετικής Προσέγγισης Ι

3

8.      Προπαρασκευαστική Πρακτική Άσκηση Ι

4

9.      Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης – Ατομική Ι

1

10.    Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης – Ομαδική Ι

1

11.    Προσωπική Ανάπτυξη – Ατομική Ι

4

·      Σεμινάρια Ι

 

·      Συγγραφή  Εργασιών

19

·      Αξιολόγηση με Γραπτή Εξέταση ή/και Παρουσίαση Εργασιών

5

ΣΥΝΟΛΟ

50

 

Η Προπαρασκευαστική Πρακτική Άσκηση Ι του «Κύκλου Ι», προετοιμάζει τους εκπαιδευόμενους για την πρακτική άσκηση σε πραγματικό περιβάλλον, που θα ακολουθήσει στους επόμενους ετήσιους κύκλους (ΙΙ, ΙΙΙ και IV). Είναι υποχρεωτική, διάρκειας 60 ωρών, γίνεται με ατομική και ομαδική εποπτεία 25 ωρών και δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους, μέσα από συνεδρίες προσομοίωσης, να εξοικειωθούν και να εφαρμόσουν τις ψυχοθεραπευτικές τεχνικές που διδάχτηκαν.

Οι συνεδρίες προσομοίωσης γίνονται με άτομα του περιβάλλοντος των εκπαιδευόμενων, που δεν έχουν απαραίτητα κάποια ψυχολογική δυσκολία ή πρόβλημα. Οι συνεδρίες αυτές βιντεοσκοπούνται και στη συνέχεια απομαγνητοφωνούνται και μαζί με σχετικό σχολιασμό παραδίδονται στους επόπτες για αξιολόγηση και γραπτή ανατροφοδότηση.

Η Προσωπική Ανάπτυξη – Ατομική Ι, του «Κύκλου Ι» διάρκειας 40 συνεδριών προσωπικής θεραπείας, έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν την αυτογνωσία τους, να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν δικά τους θέματα και προσωπικά προβλήματα και δυσκολίες. Η προσωπική ανάπτυξη ενισχύεται μέσω βιβλιοθεραπείας, με επιλεγμένα βιβλία που προτείνονται στους εκπαιδευόμενους.  Αναλυτικά πληροφορίες για την Προσωπική Ανάπτυξη υπάρχουν στην επόμενη ενότητα «Περιγραφή Διδακτικών Ενοτήτων» στο σημείο «11. Προσωπική Ανάπτυξη – Ατομική Ι».

  

Περιγραφή Διδακτικών Ενοτήτων Κύκλου Ι

 1. Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις
 • Σκοπός: Κατανόηση, εξοικείωση και σε βάθος γνώση των διαφορετικών Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων.
 • Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία που διέπει την κάθε Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση ως προς το πως αντιλαμβάνεται τα ψυχολογικά προβλήματα και τις ψυχικές διαταραχές, καθώς και το πως προσεγγίζει την ψυχοθεραπευτική τους αντιμετώπιση. Επιπρόσθετα οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να έχουν μια κριτική κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων.
 • Περιεχόμενο: Πολιτισμικές και ιστορικές ρίζες της Ψυχοθεραπείας, 2. Ψυχοθεραπευτικές θεωρίες: ποικιλία και σύγκλιση, 3. Θεραπευτική σχέση, 4. Ψυχοδυναμικές Προσεγγίσεις, 5. Γνωστική-Συμπεριφορική Προσέγγιση, 6. Προσωπομετρική Προσέγγιση, 7. Συστημική Προσέγγιση, 8. Φεμινιστικές Προσεγγίσεις, 9. Αφηγηματικές Προσεγγίσεις, 10. Πολιτισμική/ Πολυπολιτισμική Προσέγγιση, 11. Υπαρξιακή Προσέγγιση, 12. Διαδικασία της Ψυχοθ/πείας, 13. Πολιτική της Ψυχοθ/πείας, 14. Δεοντολογία Ψυχοθ/πείας, 15. Δεξιότητες και προσόντα του ψυχοθεραπευτή.
 1. Στάση & Φιλοσοφία Ζωής του Ψυχοθεραπευτή Συνθετικής Προσέγγισης Ι
 • Σκοπός: Καλλιέργεια της στάσης και της φιλοσοφίας ζωής που θα πρέπει να διέπει τον ψυχοθεραπευτή και επιτρέπει την ουσιαστική και αυθεντική προσέγγιση του θεραπευόμενου και την ανάπτυξη της θεραπευτικής σχέσης.
 • Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αναπτύξει: α) τη στάση και τη φιλοσοφία ζωής τους και συγκεκριμένα εκείνα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, που είναι απαραίτητα για μια ποιοτική θεραπευτική σχέση, όπως: στάση αποδοχής, κατανόηση, σεβασμός του άλλου ως υπαρξιακής ολότητας, αυθεντικότητα, ειλικρίνεια και ενσυναίσθηση, β) την ψυχολογική τους σκέψη και μια συνθετική προσέγγιση των προβλημάτων του ανθρώπινου ψυχισμού.
 • Περιεχόμενο: Στάση αποδοχής, 2. Εγωκεντρικότητα, 3. Κατανόηση, 4. Σεβασμός του άλλου ως υπαρξιακής ολότητας, 5. Το τυφλό της ανθρώπινης πορείας, 6. Εύθραυστο ανθρώπινης λογικής, 7. Αποξένωση , 8. Θανάτος, 9. Αυθεντικότητα, 10. Ειλικρίνεια, 11. Ενσυναίσθηση.
 1. Βασικές Αρχές Συνθετικής Ψυχοθεραπείας Ι
 • Σκοπός: Κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και καλλιέργεια ενός συνθετικού τρόπου σκέψης και προσέγγισης των ψυχολογικών προβλημάτων.
 • Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν και θα έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες και αρχές της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας και τις διαφορές μεταξύ της Συνθετικής Προσέγγισης και των υπόλοιπων Ψυχοθεραπευτικών Προσεγγίσεων, ενώ θα γνωρίζουν σε ένα πρώτο επίπεδο τον τρόπο και τις βασικές τεχνικές με τις οποίες ο συνθετικός θεραπευτής προσεγγίζει το άτομο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Επιπρόσθετα θα έχουν μέχρι ενός ορισμένου βαθμού αρχίσει να αναπτύσσουν το δικό τους προσωπικό συνθετικό μοντέλο, αφενός δίνοντας έμφαση στους παράγοντες εκείνους που είναι κοινοί σε όλες τις Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις και θεωρούνται υπεύθυνοι για την αποτελεσματικότητά τους και αφετέρου μέσα από τη σταδιακή σύνθεση των τριών βασικών Προσεγγίσεων (Υπαρξιακής, Συστημικής και Πολιτισμικής) στις οποίες δίνεται έμφαση στην παρούσα εκπαίδευση.
 • Περιεχόμενο: Η φιλοσοφία και οι αξίες της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, 2. Η ιστορία της σύνθεσης στην ψυχοθεραπεία, 3. Ερευνητικά δεδομένα που στηρίζουν το συνθετικό μοντέλο, 4. Κοινοί παράγοντες ως βάση της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας, 5. Η αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας, 6. Αναπτυξιακό - σχεσιακό μοντέλο σύνθεσης, 7. Η διαδικασία της Συνθετικής Ψυχοθεραπείας.
 1. Βασικές Αρχές Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας Ι
 • Σκοπός: Κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών της Υπαρξιακής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία και καλλιέργεια ενός υπαρξιακού τρόπου σκέψης και προσέγγισης των ψυχολογικών προβλημάτων μέσα από τη μελέτη και ανάλυση σημαντικών υπαρξιακών φιλοσόφων και ψυχοθεραπευτών.
 • Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν μια καλή αρχική αντίληψη της Υπαρξιακής Ψυχοθεραπευτικής Προσέγγισης και θα είναι σε ένα πρώτο επίπεδο ικανοί να αντιληφθούν τις υπαρξιακές συνιστώσες που συχνά βρίσκονται στη ρίζα των ψυχολογικών προβλημάτων και των ψυχικών διαταραχών.
 • Περιεχόμενο: Ιστορία και υπαρξιακή φιλοσοφία, 2. Υπαρξιακοί φιλόσοφοι, 3. Υπαρξιακοί ψυχοθεραπευτές, 4. Θεωρητικές αρχές, 5. Λογοθεραπεία του Frankl, 6. Προσεγγίσεις των Yalom, May, Cooper, Van Deurzen …, 7. Υπαρξιακό άγχος και αναζήτηση νοήματος, 8. Η θεραπευτική διαδικασία, 9. Αξιολόγηση.
 1. Βασικές Αρχές Συστημικής Ψυχοθεραπείας Ι
 • Σκοπός: Κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών της Συστημικής Ψυχοθεραπευτικής Προσέγγισης και καλλιέργεια ενός συστημικού τρόπου σκέψης και αντίληψης των ψυχολογικών προβλημάτων καθώς και της συστημικής δυναμικής αλληλεπίδρασης που διέπει τις ανθρώπινες σχέσεις.
 • Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αντιληφθούν μέσα από μια συστημική οπτική την πολυπλοκότητα και τη δυναμική αλληλεξάρτηση που χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Το ψυχολογικό πρόβλημα ενός ατόμου γίνεται πλέον αντιληπτό ως το σύμπτωμα ενός ευρύτερου συστήματος που νοσεί.
 • Περιεχόμενο: Κατανοώντας τα ανθρώπινα συστήματα, 2. Αρχές Συστημικής σκέψης, 3. Κυβερνητική Α΄ τάξης, 4. Συστημικές έννοιες, 5. Συστήματα ελέγχου και επικοινωνίας στην οικογένεια, 6. Δομή της οικογένειας, 7. Παθογένεια της οικογένειας, 8. Ιεραρχία, ισχύς, σύγκρουση και έλεγχος, 9. Σχολή του Μιλάνου.
 1. Βασικές Αρχές Πολιτισμικής/Πολυπολιτισμικής Ψυχοθεραπείας Ι
 • Σκοπός: Κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών της Πολιτισμικής και Πολυπολιτισμικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία και ανάπτυξη ενός πολιτισμικού και πολυπολιτισμικού τρόπου σκέψης και προσέγγισης των ψυχολογικών προβλημάτων.
 • Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να δουν μέσα από ένα πολιτισμικό πρίσμα τις ανθρώπινες σχέσεις και τα ψυχολογικά προβλήματα, ενώ θα μπορούν να επιδεικνύουν εμπράκτως αποδοχή της διαφορετικότητας και πολιτισμική ενσυναίσθηση στην κλινική θεραπευτική πράξη για θέματα, όπως φυλή, φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία, ηλικία, κ.λπ.
 • Περιεχόμενο: Ιστορική εξέλιξη της Πολιτισμικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία, 2. Έννοια της κουλτούρας, 3. Βαθύτερες/καλυμμένες όψεις της κουλτούρας, 4. Έκδηλες όψεις της κουλτούρας, 5. Πολυπολιτισμική θεραπεία, 6. Πολιτισμική ταυτότητα, 7. Πολιτισμική/ πολυπολιτισμική ενσυναίσθηση, 8. Πολιτισμική και πολυπολιτισμική θεραπεία , 9. Πολιτισμική/πολυπολιτισμική θεραπευτική επάρκεια.
 1. Ψυχοθεραπευτικές Τεχνικές Συνθετικής Προσέγγισης Ι
 • Σκοπός: Εκμάθηση βασικών ψυχοθεραπευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών Συνθετικής Προσέγγισης.
 • Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν γνωρίσει και απολύτως κατανοήσει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο τις βασικές ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας ποιοτικής ψυχοθεραπευτικής σχέσης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, όπως μη λεκτική επικοινωνία, ανοιχτές – κλειστές ερωτήσεις, ελάχιστη ενθαρρύνση, παράφραση, αντανάκλαση συναισθήματος, περίληψη κ.λ.π.
 • Περιεχόμενο: Χώρος Ψυχοθεραπείας, 2. Κράτημα σημειώσεων – μαγνητοφώνηση – βιντεοσκόπηση συνεδριών, 3. Συμπεριφορές που πρέπει να αποφεύγονται, 4. Έναρξη συνεδρίας, 5. Γλώσσα επικοινωνίας – Σιωπή, 6. Μη λεκτική επικοινωνία στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία, 7. Ανοικτές – κλειστές ερωτήσεις, 8. Απόσπαση παραδείγματος, 9. Ελάχιστη ενθάρρυνση, 10. Παράφραση, 11. Αντανάκλαση συναισθήματος, 12. Περίληψη, 13. Σύνθεση ψυχοθεραπευτικών τεχνικών.
 1. Προπαρασκευαστική Πρακτική Άσκηση Ι
 • Σκοπός: Εφαρμογή σε πρακτικό επίπεδο των ψυχοθεραπευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών που διδάχτηκαν στην προηγούμενη διδακτική ενότητα, μέσα από συνεδρίες προσομοίωσης.
 • Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση μέσα σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον τόσο για τους ίδιους όσο και για τα άτομα που συμμετέχουν, να έχουν συνεδρίες προσομοίωσης αλλά και κάποιες πραγματικές συνεδρίες, ώστε να βάλουν σε εφαρμογή τις τεχνικές που διδάχτηκαν. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πλήρης κατάκτηση των τεχνικών.
 • Περιεχόμενο: 1. Συνεδρίες προσομοίωσης των εκπαιδευόμενων με άτομα χωρίς ψυχολογικά προβλήματα. Οι συνεδρίες βιντεοσκοπούνται και εστιάζουν κάθε φορά στην εφαρμογή μιας ψυχοθεραπευτικής τεχνικής, 2. Συνεδρίες με άτομα που έχουν διάφορες ανησυχίες και ήπιες δυσκολίες προσαρμογής που βιντεοσκοπούνται και εστιάζουν στην εφαρμογή μιας τεχνικής.

 9. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης - Ατομική

 • Σκοπός: Εμπέδωση και βελτίωση της εφαρμογής των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών και δεξιοτήτων μέσα από την προσωπική ανατροφοδότηση έμπειρων ψυχοθεραπευτών.
 • Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τελειοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν στην πράξη τις ψυχοθεραπευτικές τεχνικές και δεξιότητες που διδάχτηκαν. Η ατομική εποπτεία γίνεται εξ αποστάσεως, μέσω ατομικής γραπτής προσωπικής ανατροφοδότησης από έμπειρους ψυχοθεραπευτές επί των βιντεοσκοπημένων συνεδριών και των εργασιών που γίνονται επί αυτών των συνεδριών από τους εκπαιδευόμενους.
 • Περιεχόμενο: Γραπτή ανατροφοδότηση έμπειρων ψυχοθεραπευτών επί των βιντεοσκοπημένων συνεδριών. Η ανατροφοδότηση γίνεται σε τρία επίπεδα: 1. Στην αρτιότητα της εφαρμογής της διδαχθείσας ψυχοθεραπευτικής τεχνικής, 2. Στο πόσο καλά έχουν αντιληφθεί στην πράξη το τι είναι η θεραπευτική διαδικασία, 3. Στο πόσο καλά στέκονται ως θεραπευτές στην όλη συνεδρία.
 1. Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης - Ομαδική
 • Σκοπός: Όπως και η ατομική, η ομαδική εποπτεία αποσκοπεί στην εμπέδωση και βελτίωση της εφαρμογής των ψυχοθεραπευτικών τεχνικών και δεξιοτήτων μέσα από την ομαδική ανατροφοδότηση από έμπειρους ψυχοθεραπευτές.
 • Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι επωφελούνται πολλαπλά από την όλη διαδικασία όχι μόνο μέσα από την ανατροφοδότηση για τα δικά τους περιστατικά, αλλά και από τις ανατροφοδοτήσεις που δέχονται οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι για τα περιστατικά τους. Η ομαδική εποπτεία γίνεται δια ζώσης στο Πανεπιστήμιο.
 • Περιεχόμενο: Συζήτηση, ανάλυση και ανατροφοδότηση σε όλη την ομάδα των εκπαιδευόμενων από έμπειρους ψυχοθεραπευτές επί των περιστατικών που φέρνουν: 1. Οι εκπαιδευόμενοι από τις συνεδρίες τους, 2. Οι επόπτες από την ψυχοθεραπευτική τους εμπειρία.
 1. Προσωπική Ανάπτυξη – Ατομική Ι
 • Σκοπός: Προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων μέσα από προσωπική θεραπεία που οι ίδιοι κάνουν με έμπειρους ψυχοθεραπευτές/ριες (40 ώρες δια ζώσης), καθώς και βιβλιοθεραπείας (20 ώρες εξ αποστάσεως), ώστε οι επιμορφούμενοι να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν δικά τους θέματα και προσωπικά τους προβλήματα και δυσκολίες.
 • Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν, μέχρι ενός ορισμένου σημείου, βελτιώσει την αυτογνωσία τους ως προς τις ψυχολογικές δυσκολίες και τα προβλήματα που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν, καθώς και ως προς τις αιτίες που τα προκάλεσαν. Αυτή η διαδικασία είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς ένας ψυχοθεραπευτής δεν μπορεί να βοηθήσει ένα άλλο άτομο στην πορεία ζωής του, αν ο ίδιος δεν έχει πρώτα αναγνωρίσει και διαχειριστεί τα δικά του προσωπικά προβλήματα και δυσκολίες.
 • Διαδικασία:
  • Η προσωπική ανάπτυξη μέσω ατομικής θεραπείας, γίνεται από έμπειρους πιστοποιημένους θεραπευτές που έχουν πλήρη τετραετή εκπαίδευση σε μία από τις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, στις οποίες δίνεται έμφαση σε αυτό το Πρόγραμμα: συνθετική, συστημική, υπαρξιακή.
  • Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν τον/την θεραπευτή/ριά τους από τη λίστα των εγκεκριμένων θεραπευτών/συνεργατών του Προγράμματος ή μπορεί να προτείνουν άλλο/η θεραπευτή/ρια της προτίμησής τους, εφόσον καλύπτει τις προϋποθέσεις που θέτει το Πρόγραμμα.
  • Όσοι εκπαιδευόμενοι πρόκειται να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, μπορούν να κάνουν μόνο τις 20 ώρες θεραπείας σε αυτόν τον «Κύκλο Ι» και τις υπόλοιπες 20 ώρες στον δεύτερο «Κύκλο ΙΙ».
  • Σε κάθε περίπτωση το κόστος των 40 ωρών θεραπείας, που γίνονται δια ζώσης, βαρύνει αποκλειστικά τους εκπαιδευόμενους και είναι επιπρόσθετο του κόστους των διδάκτρων του Προγράμματος. Ενδεικτικά, σε περίπτωση επιλογής θεραπευτή/ριας από τη λίστα των εγκεκριμένων θεραπευτών/συνεργατών του Προγράμματος, το επιπρόσθετο κόστος για τις 40 ώρες ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ.

Συγγραφή Εργασιών

 • Σκοπός: Ανάπτυξη ψυχολογικής σκέψης, εμπέδωση διδαχθέντων γνώσεων, καλλιέργεια της στάσης και της φιλοσοφίας ζωής και κατάκτηση των ψυχοθεραπευτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που διδάχτηκαν και εφαρμοστήκαν στις ενότητες 7 και 8.
 • Στόχοι: Με την ολοκλήρωση των 17 περίπου θεωρητικών και εφαρμοσμένων/πρακτικών εργασιών, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πλήρως καλύψει τους σκοπούς και τους στόχους αυτού του Προγράμματος σε θεωρητικό, πρακτικό, εφαρμοσμένο και βιωματικό επίπεδο.
 • Μέθοδος: Σύμφωνα με τη φύση της εργασίας μπορεί να γίνει:
  • Αναζήτηση βιβλιογραφίας καθώς και ανάλυση και σύνθεση ευρημάτων,
  • Πλήρης απομαγνητοφώνηση, ανάλυση και σχολιασμός συνεδρίας προσομοίωσης,
  • Αναζήτηση, ανάλυση και επεξεργασία προσωπικών βιωμάτων σχετικών με τη στάση και τη φιλοσοφία ζωής τους.

Αξιολόγηση με Γραπτή Εξέταση ή/και Παρουσίαση Εργασιών

 • Σκοπός: Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, σκοπός αυτής της ενότητας είναι η πλήρης και σε βάθος κατανόηση και αφομοίωση των διδαχθέντων θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων.
 • Στόχοι: Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας και σε συνδυασμό με την προηγούμενη, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πλήρως εμπεδώσει τις θεωρητικές γνώσεις και απολύτως κατακτήσει τις ψυχοθεραπευτικές τεχνικές που διδάχτηκαν. Συνεπώς θα έχουν απολύτως ικανοποιηθεί οι στόχοι και οι προσδοκίες του παρόντος Προγράμματος.
 • Μέθοδος: Σύμφωνα με τη τύπο του μαθήματος μπορεί να γίνει ένα από τα παρακάτω ή συνδυασμός τους:
  • Γραπτές εξετάσεις σε συγκεκριμένη ύλη,
  • Παρουσίαση εργασιών σε ένα συγκεκριμένο θέμα σχετικό με το μάθημα μετά από συνεννόηση με τον/την εκπαιδευτή/ρια.